Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Senagat habarlary

 • How are pullovers, sweatshirts & hoodies different?

  Pullowerler, switer köýnekler we kapotlar nähili tapawutlanýar?

  .Şeýlelik bilen, köpümiz ony dogry düzmek barada ikinji gezek pikir etmän, örtükli ýa-da örtükli eşik geýýäris.Wi ...
  Koprak oka
 • Switerleri tapawutlandyrmak - Gowy ýa-da erbet

  Olüňli switerleri kesgitlemek üçin dört tarap ulanylyp bilner.Birinjiden, daşky görnüşi: Switeriň ýüzi ýüň tarapy bilen tekiz bolmaly, iňňe düşnükli bolmaly, aç-açan birmeňzeş ýüplük ýok, galyň we inçe deň däl, nepis ýok, bu ýerde-de inçe we dykyz iňňeler, nagyş m ýok. ..
  Koprak oka
 • Switerleri kesgitlemegiň gowy usuly!

  Trikota sw switer: softumşak duýgy, açyk reňkler, oňat çeýeligi, owadan stili, amatly köýnegi bolan ýüň trikota yar ýüplügiň bir süýüminden (gatlagyndan) örülen egin-eşikler we ýüň switerden has inçe (rong xian shan).Olüňli switer: Galyň saçlar, gowy ýyly öndürijilik, biziň üçin çydamly ...
  Koprak oka
 • Switer hakda nädip ideg etmeli?

  Howa ne sowuk, ne-de yssy bolanda, köçedäki köp adam ajaýyp we owadan ýüň switer geýýär.Hakyky ýüň switeriň çig maly goýun saçlaryndan ýasalýar.Güýzde we gyşda ýyly saklamak funksiýasy bilen bolmak gaty gowy, şeýle hem gaty dem alýar.Men ...
  Koprak oka
 • Uwmagyň usuly

  1. Adaty ýuwmak Adatça, ýuwmak görkezmelerini switer üçin yzygiderli ýuwmak belliginden tapyp bilersiňiz.Washuwanyňyzda haýyş boýunça ýerine ýetiriň.Switerleriň köpüsini gury arassalamak üçin amatly, el bilen ýuwup bolýar.El bilen ýuwsaňyz, switerli ýuwujy serişdäni ulanyň.Erguwujy serişdäni goýuň ...
  Koprak oka
 • Saklamak we çalyşmak

  Wüňüň gurçuklar tarapyndan zaýalanmagy aňsat, inçe we azajyk agyrlygy sebäpli deformasiýa aňsat, şonuň üçin ýygnamazdan ozal ýuwmaly we guratmaly.Düzülen deformasiýanyň öňüni almak üçin tekiz we gaplanan.Beýleki önümler bilen garyşmaň.Howany şemalladylýan we gurak ýerde goýuň ...
  Koprak oka
 • Swüňi ýitirmeýän switer üçin maslahat näme?

  Woüň ýitgisi bolmadyk switer üçin maslahat: Bir nahar çemçesi krahmalyň sowuk howanyň ýarysynda bir suw çemçesini eritiň, switerini siňdiriň, soňam çykaryň.Zeýreniň we 5 minut az mukdarda ýuwujy serişde bilen suwa salyň.
  Koprak oka
 • Switerleriň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini kesgitlemek

  Olüň switerleriň hilini dört tarapdan tapawutlandyrmaly.Olaryň biri daşky görnüşi: switeriň ýüzi tekiz we tüýli bolmaly, tikişler açyk bolmaly we galyň we inçe ýüplükler, galyň we inçe bahalar, ýüň bölejikleri, inçe we dykyz tikişler, pa ...
  Koprak oka
 • Switer tanamak

  Woüň switer: ýüň ýüplükli ýüplükden tikilen eşikler, el degirmek üçin ýumşak, açyk reňk, oňat çeýeligi, owadan stili, geýmek üçin amatly, ýüň switerlerden has inçe.Swüň switer: galyň saçlar, ýylylygy gowy saklamak we çydamly.Kassir switer: Gymmat bahaly dokma ...
  Koprak oka
 • Switerlere hyzmat etmek

  Switerlere hyzmat etmek: Kassiriň abatlanylmagynda we saklanylmagynda aşakdaky nokatlara üns berilmelidir: 1. Güjükleriň köpelmeginiň öňüni almak üçin ony arassa saklaň, üýtgediň we ýygy-ýygydan ýuwuň.2. Möwsümde saklanylanda ýuwulmaly, demirlenmeli, guradylmaly, plastik haltajyga möhürlenmeli we f ...
  Koprak oka
 • Switerleri nädip ýuwmaly, düzgünleri görmeli

  Switerleri ýuwanyňyzda, ilki bilen bellikde we ýuwmak belliginde görkezilen ýuwmak usulyna serediň.Dürli materiallaryň switerleri ýuwmagyň dürli usullary bar.Mümkin bolsa, gury arassalap ýa-da ýuwmak üçin öndürijiniň satuwdan soňky hyzmat merkezine iberilip bilner (kir ýuwmak gaty kän däl ...
  Koprak oka