Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Senagat habarlary

 • Switerler näme üçin dökülýär?

  Switerler näme üçin dökülýär?

  Switerlerde köplenç tabletka meselesi bar, soň bolsa uzak wagtlap geýilýän gowy switerler, belli bir mukdarda derman meselesi ýüze çykar, näme üçin bu materialy switerlemek aňsat?1. çig mal faktorlary: ýüň çig malyň hili näçe ýokary bolsa, şonça-da gowy ...
  Koprak oka
 • Fransuz işgärleri gyşyň başynda energiýa tygşytlamak üçin pyşdyl switer geýýärler, aşa bilgeşleýin tankyt edilýär

  Fransuz işgärleri gyşyň başynda energiýa tygşytlamak üçin pyşdyl switer geýýärler, aşa bilgeşleýin tankyt edilýär

  Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Makron metbugat ýygnagyna gatnaşmak üçin kostýumly pyşdyl switerine adaty geýim stilini üýtgetdi.Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň derňewi munuň gyşky elektrik üpjünçiligi krizisine we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy göreşmek we halka signal ibermek üçin fransuz hökümetidigini aýtdy.
  Koprak oka
 • Guangdongdaky switer önümçiligi bazasy nirede?Çagalar üçin switer trikota swe switerler nirede?

  Guangdongdaky switer önümçiligi bazasy nirede?Çagalar üçin switer trikota swe switerler nirede?

  Salam, Dalang, Dongguan, Dalang, internetden maglumat gözläp bilýän meşhur ýüň şäheridir.Trikotawear eşikleri örülen trikota need iňňeleri.Trikotawear eşikleri ýumşak, gyrma garşylygy we dem alyş ukyby gowy, uzyn we çeýeligi, geýmek üçin amatly.Ge ...
  Koprak oka
 • Erkekler köýnekli switer köýnek geýýärler, maslahat berilýär

  Erkekler köýnekli switer köýnek geýýärler, maslahat berilýär

  Erkek erkek switer maslahat berilýär 1 ist Twist switer Şol bir köne trikota sw switerden ýadady, näme üçin ýeke ýa-da kurtka ýaly geýinse-de, trikota tr trikota sw switerini synap görmersiňiz, çig reňkli däl, ýöne retro trikota tw öwrümi başga wizual effekt berýär.Aslynda, bükülen switer doly ...
  Koprak oka
 • Mawy eşikler reňk bilen nädip gabat gelmeli

  Mawy eşikler reňk bilen nädip gabat gelmeli

  1, gyrmyzy reňk hem dürli görnüşlere bölünýär, öz derisiniň äheňini synlamak, gyrmyzy reňkleriň özlerine laýyk gelýändigini görmek isläp bilersiňiz, umuman, gyrmyzy reňkli, sary deri reňkli adamlar üçin has amatly, sebäbi gök we sary goşmaça täsirleri bar.2, gyzyl tonna ...
  Koprak oka
 • Haýsy balak bilen gyrmyzy üstler

  Haýsy balak bilen gyrmyzy üstler

  1 、 Gyrmyzy ýokarky + gara balak Gyrmyzy reňkli bolsa-da, gara we ak şeýle esasy reňk henizem gowy bolsa-da, gara gyzgyn balaklaryň goşulmagy gysga ýeňli jübüt we ýaşyl sumkalar bilen has ýakymly we jynsy bolýar. , goýy reňk çaknyşygy, has moda!2 、 Gyrmyzy ýokarky + ...
  Koprak oka
 • Switer bilen ýuwmakdan näme gowy?

  Switer bilen ýuwmakdan näme gowy?

  1 swe Switerleri ýuwmak üçin ýörite ýuwujy serişdäni ulanmak iň gowusy, ýöne gyzgyn suwy hem ulanyp bolmaýar, el ýuwlandan 30 minut soň 20 ℃ - 25 ℃ ýyly suw çümdüriň, soňra bolsa ýumşadyjy tor jübüsi bilen asylýar. ýokaryk, suw damýança garaşyň, soňra bolsa asyjylar bilen asyň.2, switer ...
  Koprak oka
 • Kassir switerleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

  Kassir switerleriň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

  1. Elegant we kaşaň, üýtgeşik stil, kassir switer adamlara ajaýyp we kaşaň duýgy berýär, sarp edijiler kassir switer stilini geýýärler, kassir switerden lezzet alyp bilerler.2. Softumşak el aýagy we üýşmek.Kassir switeriň materialy onuň ýumşak, ligasyny kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Olüň switerleriň kategoriýalary haýsylar?

  Olüň switerleriň kategoriýalary haýsylar?

  Olüňli switerler ýumşak we çeýe bolup, olary ýylylyk üçin ideal edýär we çalt üýtgeýän we reňkli stilleri we nagyşlary sebäpli çeper bezegdir.Soňky ýyllarda ýüň switerler ähli deňizdäki erkekler, aýallar we çagalar üçin iň köp trikota eşik boldy ...
  Koprak oka
 • Switerini nädip saklamaly? Switerini her gün nädip saklamaly

  Switerini nädip saklamaly? Switerini her gün nädip saklamaly

  1, saglyk köýnek balaklary, top köýnek balaklary yza geýilmeli däldir (ýüň daş ýüzüne), ýüňe zeper ýetirmezlik ýa-da ýüňi gaty düwün etmezlik, ýylylygyň işleýşini peseltmek.Ter, sebum we gaty bolmaz ýaly, olary et bilen geýmäň.2, enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Pagta ýüň mata bilen pagtanyň arasynda näme tapawut bar?

  Pagta ýüň mata bilen pagtanyň arasynda näme tapawut bar?

  Pagta ýüň köýnekler, bedene ýakyn geýilýän uzyn ýeňli içki eşiklerdir.Pagta ýüň köýnekler esasan pagtadan ýasalýar we adatça has galyň bolýar, şonuň üçin sizi ýyly saklaýar we her kim ýazda we güýzde ýa-da sowuk gyş aýlarynda bedene ýakyn geýýär.Pagta switer näme Pagta süýji ...
  Koprak oka
 • Switerler üçin haýsy ýüň ýüplük gowy?

  Switerler üçin haýsy ýüň ýüplük gowy?

  Switer trikota for üçin ýüň ýüplük, inçe ýüň ýüplük we ajaýyp ýüň ýüplük saýlaň.1. ýüň ýüplük.Arassa ýüňden ýokary derejeli ýüň ýüplük inçe ýüňden egrilýär we gymmat.Orta ýüňden ýasalan arassa ýüň aralyk ýüň ýüplük.Bu ýüň ýüplük gödek, güýçli, baý duýgydyr....
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8