Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

umumy mesele

 • Switer matalaryň görnüşleri haýsylar?

  Switer matalaryň görnüşleri haýsylar?

  Indi gyş, ajaýyp ýylylykly switer ýakyn wagtda gyşda meşhur bolar, elbetde, switeriň dürlüligi hem gaty köp, bu switer satyn almakdaky hyzmatdaşlaryň karar bermezligini üpjün edýär, şonuň üçin switer matasynyň görnüşleri haýsylar?1. ýüň switer: bu iň köp habarlaşýan adam ...
  Koprak oka
 • Switerleri birnäçe mata bölmek mümkinmi?

  Switerleri birnäçe mata bölmek mümkinmi?

  Switerleri aşakdaky matalara bölmek bolar 1. Pagta ýüň eşikler.Geýimleriň bu görnüşi ýumşak we howpsuz, az gaharlanma we derä oňat täsir edýän goýun ýüňünden ýasalýar.2. Towşan switer.Geýimden ýasalan towşan saçlaryny ulanmak, derini oňat we ...
  Koprak oka
 • Trikota hat şlýapalaryny nädip bezemeli?

  Trikota hat şlýapalaryny nädip bezemeli?

  Trikota Be fasulyndaky nagyşlar aňsat iş we adaty noýbalarda ulanyp boljak bezeg usulydyr.Kompaniýamyzyň ýokary hünärli dizaýnerleri, öz islegiňiz bilen dizaýn ýa-da logotip öndürmek üçin siziň bilen işleşer, soň bolsa bir tarapyny (ýa-da ikisini) el bilen ýasalan tikişde bezäris ...
  Koprak oka
 • Trikotawear önümlerini ýazda we tomusda, güýzde we gyşda haýsy matalar ulanylýar?

  Trikotawear önümlerini ýazda we tomusda, güýzde we gyşda haýsy matalar ulanylýar?

  Trikotawear eşikleri bahar we tomus, köplenç pagta we zygyr matadan ybarat, güýz we gyş ýüň kassir mink materialydyr.1 、 Trikota fabric mata, ýüplükleri tegeleklere öwrüp, biri-biriniň üstünde goýmak üçin trikota need iňňelerini ulanyp emele gelen mata.Trikota fabric matalar di ...
  Koprak oka
 • Önümiň ýüň düzümi görkezilýärmi?

  Önümiň ýüň düzümi görkezilýärmi?

  Youüň eşiklerini siziň üçin düzenimizde, eşiklerde ýüňüň näçeräk ulanylýandygyny öňünden maslahatlaşarys.Mysal üçin, ýüň switeriň ýüň düzümi 95℅ bolsa, bu arassa ýüňiň alamatydyr.70% ýüň we 30% kassir mazmuny bolsa, onuň hakyky ýüň we kassa bolandygyna ynanyp bolar ...
  Koprak oka
 • Olüň eşik önümlerinde ulanylýan ýüplügiň görnüşleri barada aýdyp bilersiňizmi?

  Olüň eşik önümlerinde ulanylýan ýüplügiň görnüşleri barada aýdyp bilersiňizmi?

  Yüň ýüplükleri adatça ýüňden egilýär, ýöne akril süýüm, poliester süýümi we pars süýümi ýaly dürli himiki süýüm materiallaryndan egrilen ýüplükler hem bar.Olüň ýüplükleriniň köp görnüşi bar bolsa-da, olary dört esasy kategoriýa bölmek bolar: ýüň ýüplük, inçe ýüň ýüplük, fa ...
  Koprak oka
 • Olüň eşikleriň galyňlygy bilen tanyşlyk barmy?

  Olüň eşikleriň galyňlygy bilen tanyşlyk barmy?

  Salam, bar.Biz ökde trikota ýüň zawody we talaplaryňyza laýyklykda switeriň galyňlygy we ululygy barada maglumat bereris.Woüň eşigiňiziň galyňlygyny nädip ulanmalydygy barada öz pikirleriňiz bar bolsa, teswirleriňize görkezme berip bilersiňiz ...
  Koprak oka