Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • page_banner

Domen Şençzhenen Wonderfulgold eşikler kärhanasyna degişlidir.

Häzirki wagtda adamlar täze eşik geýmegi halaýarlar.Aýratyn-da aýal-gyzlar üçin şekilli siluetini kesgitläp boljak has köp görnüşli eşikler bar.Switerler aýallar / aýallar üçin görnükli, gözlenýän eşikdir.Şonuň üçin reanr, nagyş, stil yzygiderli göz öňünde tutulmalydyr.Çykdajylar, adamlaryň pikirlenmegi üçin jedelsiz.Adamlar aýdym üçin gowy hilli switer satyn almak isleýärler.Olar manysyz sarp etmek islemeýärler, belki-de söwda söwdasy bolar, ýöne islegsiz satyn almak däl.

Trikota sw switerler üçin möwsümlerde www.sweater365.com web sahypasyna göz aýlaň.Domenden “switer” sözüni we “365” belgisini tapyp bilersiňiz.

Switer näme?Geliň, Wikipediadan öwreneliň.

Iňlis we Awstraliýa Iňlis dilinde jumper diýlip atlandyrylýan switer ýa-da pullover, adatça uzyn ýeňli, trikota or ýa-da örülen materialdan, bedeniň ýokarky bölegini öz içine alýan eşikdir.Sleeňsiz bolanda, köplenç egin-eşik ýa-da switer ýelek diýilýär.

Switerleri ulular we ähli jynsdaky çagalar köplenç köýnek, bluzka, futbolka ýa-da başga bir üstünde geýýärler, ýöne käte deriniň gapdalynda.Switerler adatça ýüňden ýasalýardy, ýöne indi pagta, sintetiki süýümlerden ýa-da bularyň islendik görnüşinden ýasalyp bilner.Ro Christmasdestwo töwereginde “nejis switer” diýilýän möwsümleýin switerler hem bar.

“365” hakda näme?

Gregorian kalendary, ýa-da häzirki senenama, senenama ýylyny 365 günüň umumy ýyly ýa-da böküş ýyly 366 gün diýip görkezýär.

Tutuş ýyl, 365 gün ýa-da böküş ýylynda 366 gün, eşik geýmeli.“Swater365” web sahypamyzy ýatda saklamak aňsat.Elbetde, web sahypamyzdan tapyp bilmeýän switerleriň has köp görnüşi bar, tapawudy ýok, isleýän zadyňyzy aýdyň we bize surat beriň, dizaýnerimiz islegiňizi kanagatlandyrar.

Sahypamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňizwww.sweater365.com;kompaniýamyza ýa-da zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz - Şençzhenen Wonderfulgold Egin-eşik Co., Ltd.

Sagbol!


Iş wagty: Awgust-26-2021