Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Mink switer saç dökülmesi?

Iş wagty: -20anwar-12-2023

Saçyň uzynlygy sebäpli gülgüne switer, şonuň üçin hemmesinde saç dökülmek hadysasy bar, ýöne mink switer dökülmez, switer saçyna gaty çekmezlikden başga nädip etmeli, ýöne öňem käbir çäreleri görmeli geýmek.

1 (2)

Dokma we saç dökülenden soň mink switerini gysgaltmak üçin wagtyň uzynlygy hem gaty gowy gatnaşyga girýär, kir ýuwýan maşyny 2-3 minut garyşdyrmak üçin, eşikleri, ýüzüni süpürenden soň guramak üçin salkyn ýerde bolup biler. ýüzýän saçlar arassa.

Içini geýeniňizde, saçyň düşmezligi üçin eşikleriň tekiz örtügini geýmek üçin içki eşik, penjek geýip bolmaz.