Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • page_banner

Siluetiňize laýyk switer nädip saýlamaly?

Esasan stil / nagyş, reňk, gabat gelmek we ş.m.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-1

Switeriň stilini saýlamak islemeýär, şekil, deriniň reňki ýaly jikme-jikliklerden başlamaly.Seresaply saýlamagyňyz bilen, size geýilýän ýönekeý switer öz artykmaçlygyny oýnap biler.Üç nokady belläp bolar.Ýör gideli.

Birinji nokat: Switer boýunlary saýlamak (ýakasy)

Güýzde switer köplenç ýeke özi geýmeli, şonuň üçin boýnuňy saýlamak gaty nepis.Larakanyň beýik ýa-da pes görnüşine, ýa-da uly ýa-da kiçi boýnuna degişlidir, şeýlelik bilen adamlara başgaça görüş effekti berer.Görüş boşlugyny gözelligiň derejesinde saklamak üçin, ýüzüň görnüşine, boýnuň galyňlygyna we ş.m. giňişleýin göz öňünde tutulmalydyr.

Boýnuna, esasan, şular girýär: tegelek boýun, inedördül boý, V-boýun, towuk ýüreginiň boýny, gaýyk boýny, beýik boý / pyşdyl boýny.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-2

Maslahat 1: aceüz keşbine baha bermek

Faceüzüň görnüşini aşakdaky suratlar hökmünde bölmek bolar: Gaz ýumurtgasy, Kwadrat, Almaz, Gawun, Tegelek, Uzyn

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-3

* Oval ýüzi üçin switer ýakasy:

Mysal üçin, Liu Yifeýiň ýüz keşbini alyň, ýaňagyň süňküniň ýagdaýy iň giň we eňegiň tegelek ýaýy hem görnüp dur; şonuň üçin goz-ýumurtga ýüzi üçin iň oňat saýlamalar V-boýun, towuk ýüreginiň boýny, gaýyk boýny, pes tegelek boýny, inedördül boýny.Pyşbagany switer saýlamaz, ýogsam "uly ýüz" peýda bolar.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-4

** Kwadrat ýüzi üçin switer ýakasy

Kwadrat ýüzi hytaý belgisi "国" ýüzi hökmünde hem bellidir.Li uchuçunyň ýüz keşbini alyň, mysal üçin V-boýny, towuk ýüreginiň boýny, pes tegelek boýny, inedördül boýny iň gowy saýlaw.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-5

*** Göwher şekilli ýüz üçin switer ýakasy

Göwher ýüzüniň aýratynlyklary ýaňak süňkleri bilen deňeşdirilende has ýokarydyr.Zhangan Ziýiniň ýüz keşbini alsaň, 3D manysy esasanam görnükli, maňlaý bilen ybadathanalaryň arasynda gark bolýar.Şonuň üçin gyzlar üçin ýüzleriň bu görnüşi switer boýnlary üçin iň amatlydyr: V-boýun, towuk-ýürek boýny, gaýyk boýny, inedördül boý, tegelek boý.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-6

**** Gawun tohum şekilli ýüzi (ýumurtga ýüzi) üçin switer ýakasy;

Mysal üçin, Tang Yananyň ýüz keşbini alsaň, switer boýunlaryna laýyk gelýär: V-boýun, tegelek boý, beýik boý, towuk ýüregi, gaýyk boýny, inedördül boýun.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-7

***** Tegelek ýüz üçin switer ýakasy

Mysal üçin, Zhao Liýingi alsak, switer boýunlaryna laýyk gelýär: V-boýun, gaýyk boýny, inedördül boý.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-8

****** Uzyn ýüz üçin switer ýakasy

Mysal üçin, Liu Weni alsak, switer boýunlaryna laýyk gelýär: tegelek boýun, gaýyk boýny, inedördül boý.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-9

Maslahat 2: Boýnuň uzynlygy ýa-da galyň / gysga

Uzyn boýun üçin switer ýakasynyň şekili

Uzyn boýly gyzlaryň boýy uzyn, şonuň üçin hemmesi aýdylan 6 ýaka (tegelek boý, inedördül boýun, V-boýun, towuk ýüregi, gaýyk boýny, beýik boý / pyşdyl boýny), esasanam V-boýun we gaýyk üçin amatlydyr boýny, mysal üçin He Sui.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-10

Gysga boýun üçin switer ýakasynyň şekili

Gysga boýly gyzlar deňeşdirilende uzyn däl, şonuň üçin hemmesi inedördül boý, gaýyk boýny, towuk ýüreginiň boýy, tegelek boýn ýaly ýakalar üçin amatly.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-11

Ikinji nokat: Switer belini saýlamak

Bel çyzgysy (bel ölçegi; girt), bar: Göni silindrli wersiýa, Spiral gyrasy ýapyk görnüşi, Belden-guşak görnüşi, A görnüşli wersiýa

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-12
How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-13
How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-14
How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-15

Üçünji nokat: Diňe switer geýmek üçin maslahatlar

Switer bilen gabat gelmek ýa-da assortiment

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-16

Egin-eşikler Köýnek we garyşyk geýim

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-17

Jikme-jiklikler gözellige kömek edýär

Switer zynjyrlary, ýüpek şarflar, doka şarflar, beret, şaý-sepler we ş.m. gabat gelmeli.

How to Choose a Sweater that Fits Your Silhouette-18

Iş wagty: Iýun-25-2021