Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • page_banner

Habarlar

 • Olüň matalary bilmek [ýüň egin-eşik fabriginiň öý matalary nämeler]

  Fabricsüň matalary belli bir ululykdaky ýüň matalara we ähli ýüň matalara bölmek mümkin.Goýun switer öndürijileri tarapyndan bilinýän ýüň matalaryň umumy manysyny gysgaça tanyşdyralyň!Mata ýaly himiki süýümli ýüň: Mata ýaly poliester ýüň: köplenç iň erbet, tekiz ýüzli we ...
  Koprak oka
 • Kassir ýüplük nähili öndürilýär?[kassir switer öndürijileri tarapyndan ulanylýan kassir ýüplük]

  Kassir ýüplügi dokma önümçiliginiň jikme-jik işine we berk hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna laýyklykda kassirden ýasalýar.Kassir switer gaýtadan işleýän zawod üçin aýrylmaz çig mal.Kassir ýüplügi trikotawear we dokalan kassir üçin kassir ýüplügine bölünýär ...
  Koprak oka
 • Switer zawody: Switer arassalamak boýunça maslahatlar (kiçelmegi dikeltmek boýunça maslahatlar)

  Swüňi süpürmek üçin gysylmaýan maslahatlar the Ilkinji gezek sirke ýyly suwda goşup, switer siňdirip bilersiňiz, sebäbi ak sirke switeriň ýyly bolmagynyň öňüni alyp bolman, eýsem sterilizasiýa täsirini ýetirýär.Mundan başga-da, bitarap we ýumşak ýuwujy serişde ...
  Koprak oka
 • Gowy kassir switerini nädip saýlamaly?Kassirli switer zawodyny nädip tapmaly?

  Kassir hakda Kassir switer näme?Kesgitlemäni meşhurlamokEger gyzyklanýan bolsaňyz, Google-a girip bilersiňiz.“Kassir switeriň” “Kaşmiriniň” goa üstündäki uzyn saçyň aşagyndaky inçe ýüň gatlagyny aňladýandygyny gysgaça düşündirip bereýin ...
  Koprak oka
 • Haýsy ýüň switer önümçiligini öndüriji gowy?

  Häzirki zaman jemgyýetinde ýöriteleşdirilen ýüň switerler tendensiýa öwrüldi we özleşdirmek adaty taýýar eşiklerden tapawutlanýar we şahsylaşdyrmagyň aýratynlyklaryny görkezýär.Kärhanalar üçin ýöriteleşdirilen ýüň switerler korporatiw keşbi has gowy görkezip biler, şeýlelik bilen ...
  Koprak oka
 • Switer materiallaryny saýlamak (switer matany saýlamak)

  Olüňli switerleri düzeniňizde ilki bilen göz öňünde tutulmaly zat matalar.Dürli matalaryň aýratynlyklary dürli-dürli.Tygşytly ýüň switerleriň bir toparyny düzmek isleseňiz, ilki bilen dürli matalaryň aýratynlyklaryna düşünmeli.Switer materiallaryny saýlamak (sw ...
  Koprak oka
 • Trikota processing gaýtadan işlemek size trikota of önümçiligini gysgaça tanyşdyrýar

  Trikota processing gaýtadan işlemek, dürli çal matalara dokamakdan, dürli trikotawear önümlerini kesmekden we tikmekden başga-da, doly emele gelen ýa-da bölekleýin emele gelen önümleri öndürmek üçin maşynda emele gelen önümleri gönüden-göni örüp biler.Dörediş prosesi çig maly tygşytlap, kesmegi ýönekeýleşdirip ýa-da ýatyryp biler ...
  Koprak oka
 • Hytaýly switer öndürijileri: trikota sw switer önümçiliginiň bahasynyň artykmaçlyklary bar

  Men zawoddanMen siziň bilen gönüden-göni hyzmatdaşlyk edip bilerin Gowy hilli we arzan bahada köp stil bar Zawod size gönüden-göni kynçylyklary halas edýär Tötänleýin miwesi Belki, bu hemişelik hyzmatdaşlyk we ömürboýy baýlyk Hytaý switer öndürijileri: switer br näme ...
  Koprak oka
 • Deriniň gapdalynda switer geýip bolarmy?Switer derä ýakyn geýilýärmi?

  Olüňli switerler häzirki döwürde köp adamyň geýýän eşigi, ýöne käbir adamlar derisine ýakyn geýmegi halaýarlar, käbir adamlar güýz paltosyny geýmegi gowy görýärler. Switer derä ýakyn geýilýärmi?C ...
  Koprak oka
 • Olüňli switerler peselermi oo olüňli switerler nädip işlemeli?

  Olüňli switer indi köp adam eşiklere meňzeýär, gaty rahat geýýär we ýylylyk aýratyn gowy, çişirilmeýär. Süň ýüňli switer hakda gürrüň bermek üçin aşagyndaky Jie Jia siaobian, ýüň switer nädip işlemeli?Olüňli switerler ýitermi?
  Koprak oka
 • Sargyt etmek üçin ýüň switerler nädip ýasalýar?

  Kärhanalarda öz korporatiw medeniýetine laýyk gelýän switerler bolmak aňsat däl. Sebäbi käbir zatlary kärhananyň öz medeniýetine laýyk gelýän ýokary hilli switer ýasamak üçin köp faktorlary göz öňünde tutuň. Şeýlelik bilen, kärhanalar gözegçilikde saklananda ...
  Koprak oka
 • To all customers

  Customershli müşderilere

  Gadyrly müşderiler, Wonderfulgold-da bize ýüz tutanyňyz üçin sag boluň.Bu makalada jikme-jik maglumatlardan habardar bolmagyňyzy haýyş edýäris.Kompaniýamyz, dynç alyş günlerinden başga, duşenbe-şenbe günleri irden 8.30 - agşam 6.00 açyk we 3 iş gününiň dowamynda ähli e-poçta jogap bermegi maksat edinýär.Soragyňyz bolsa ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3