Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Habarlar

 • Mink switer saç dökülmesi?

  Mink switer saç dökülmesi?

  Saçyň uzynlygy sebäpli gülgüne switer, şonuň üçin hemmesinde saç dökülmek hadysasy bar, ýöne mink switer dökülmez, switer saçyna gaty çekmezlikden başga nädip etmeli, ýöne öňem käbir çäreleri görmeli geýmek.Minkany gysmak üçin wagtyň uzynlygy ...
  Koprak oka
 • Saçdan gülgüne switer nädip etmeli

  Saçdan gülgüne switer nädip etmeli

  . kölegäni gury çykaryň, geljekde azaldar ...
  Koprak oka
 • Trikota sw switer haýsy mata?

  Trikota sw switer haýsy mata?

  Trikotawear eşikleri trikota equipment enjamlaryny ulanyp örülen eşikleri aňladýar.Şonuň üçin, umuman, ýüň, pagta ýüplügi we dürli himiki süýümli materiallar bilen örülen eşikler switerleri öz içine alýan trikotawear önümlerine degişlidir, şonuň üçin trikotawear üçin umumy matalara ýüň, pagta ýüplügi we dürli himiýa ...
  Koprak oka
 • Trikota and bilen dokalan arasynda nähili tapawutlar bar

  Trikota and bilen dokalan arasynda nähili tapawutlar bar

  Trikota and bilen dokamagyň arasyndaky tapawut 1, dokma birmeňzeş däl, dokalan dokma we dokma ýüplükden ýasalýar, şonuň üçin dokma we iki ugur bar.Trikotaj yzygiderli örtülen rulondan ýasalýar, şonuň üçin belli bir çeýeligi bar.2, trikota fabric matalar we dokalan fa ...
  Koprak oka
 • Switer guratmagyň dogry usuly

  Switer guratmagyň dogry usuly

  Switeriňizi göni guradyp bilersiňiz.Switerden suwy gysyp, bir sagatlap asyň, suw ýitirilende, switerini çykaryň we sekiz ýa-da dokuz minut gury bolýança guratmak üçin tekizläň, soňra guratmak üçin asma asyň. Adatça, bu switeriň bei ...
  Koprak oka
 • Switer guradyjy maslahatlary deformasiýa etmeýär

  Switer guradyjy maslahatlary deformasiýa etmeýär

  1 the Switeriň gapagyny ýapyň we guratmak üçin asyň Switer arassalanandan soň, ony tekizläň we iki ýeňi eşikleriň ortasy bilen örtüň, soňra eşikleri switeriň üstünde asyň, ýeňleriň ortasyndaky ýeri we eşikleriň göwresi, ýeňleri we matanyň göwresi ...
  Koprak oka
 • Switerimi näçe gezek ýuwmaly?

  Switerimi näçe gezek ýuwmaly?

  Switeriňizi geýeniňizden 3 gün soň üýtgedip bilersiňiz.1. Switerini göni gury arassalaýja alyp bilersiňiz.2;2. Switer ýuwujy bellige laýyklykda ýörite ýüň arassalaýjy bilen ýuwuň;ýuwulanda gyzgyn suw ulanmaň;öýüňizde ýykylan guradyjy bar bolsa, ýüň ýuwujy m ...
  Koprak oka
 • Switer bilen nädip ýuwmaly?

  Switer bilen nädip ýuwmaly?

  1. Switer ýuwulanda, tersine tarapyny ilki bilen öwüriň;2. Switer ýuwmak üçin switer ýuwujy serişdäni ulanyň, switer ýuwujy serişdesi has ýumşak, ýörite switer ýuwujy serişdesi ýok bolsa, ýuwmak üçin öý şampunyny ulanyp bilersiňiz;3. Howzana dogry mukdarda suw goşuň, suw t ...
  Koprak oka
 • Switeriňizi nädip saklamaly: yearylyň dowamynda täze switer geýip bilersiňiz

  Switeriňizi nädip saklamaly: yearylyň dowamynda täze switer geýip bilersiňiz

  Tomusdan tapawutlylykda, kir ýuwýan maşynda ýuwup, güne guradyp bilmersiňiz ~ şeýle bolsa, switer ýakyn wagtda zaýalanarmy?Halaýan switeriňizi täze önüm ýaly saklamak isleseňiz, birneme ussatlyk gerek!Switer hyzmat ediş usuly [1] Kir ýuwmak, ony azaltmagyň ýoluny siňdirmek ...
  Koprak oka
 • Springazda switer geýip bilerinmi?

  Springazda switer geýip bilerinmi?

  Bahar gelenden soň, gözelligi söýýän gyzlaryň köpüsi bahar eşiklerine öwrülmegi we köp eşik geýmegi bes etmek isleýän agyr paltolaryny çykaryp bilmeýärler.Bu gün gürleşýäris, ýazda switer geýip bilerinmi?Springazda switer geýip bilerinmi?Springazda switer geýip bilersiňizmi?Spri ...
  Koprak oka
 • Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?

  Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?

  Trikota card kardigan bilen gabat gelmegiň hakykatdanam köp usuly bar, ony düwmä basyp, ýokarsyna geýip ýa-da açyp, şal ýaly geýip bilersiňiz, gysgaça aýdanyňda, ýazda hökman bolmaly ýekeje zat. moda we köptaraply.Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli 1 Kiçijik switer t ...
  Koprak oka
 • Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?

  Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?Trikota card kardigan bilen nädip gabat gelmeli?

  Trikota card kardiganlar moda we köptaraply Lighteňil mata ýeňil eşik geýmäge we sowukdan goramak üçin ýyly bolmaga mümkinçilik berýär.Gyzlar diňe bir şeýle owadan eşikleri halamaýarlar, moda erkeklerem goýberip bilmeýärler.Trikota card kardigan Güni örtüp biler, ýöne gyzgyn rol oýnap biler....
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/2