Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • page_banner

Baş müdiriň habary

General Manager’s Message-4
General Manager’s Message-5
General Manager’s Message-2
General Manager’s Message-3

Bu Wonderfulgold (WG) ––– kärhana OEM, ODM ýa-da OBM-iň ýörite trikotawear eşiklerine üns berýär. Uly ýyldyzlara gabat gelýän, size dünýäniň dürli künjeklerinden moda boýunça iň oňat trikotawear önümlerini getirýän iň yssy markany edýäris. Müşderimiz hökmünde siz merkezde, biz siziň üçin hemme zady edip bileris. Her möwsümde täze gelenleri hödürlemekden başlap, size iň oňat trikota swe switerler hödürlemegi maksat edinýäris.

2006-njy ýylda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde döredilen dürli ölçegleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin nusga alma we önümçilik enjamlary bar, meselem: 3GG, 5GG, 7GG, 9GG, 12GG, 14GG, 16GG. Size mynasyp moda trikotawearlaryny almaga taýynlyk görýäris. Häzirki wagtda, mukdary, hili, bahasy, gowşurylyşy we hyzmatdan soň aladalanýarsyňyz, WG-ni saýlaň, hiç zat alada etmeýärsiňiz.

Gowy hilli, elýeterli baha we JIT gowşurylyşy bilen MOQ üçin 1 bölek kabul edýäris. Şol aralykda, hünärmen işgärlerimiz sizi tutuş proses üçin habarly ederler. Bizi yzygiderli dowam etdirýän täze mazmun we tendensiýa görnüşleri bilen yzygiderli täzeläp durýarlar. Erkekler, aýallar we çagalar üçin her möwsümde trikotawear eşikleriniň giň görnüşi üçin web sahypamyza göz aýlaň. Biziň pikirimizçe, olaryň birinden çekilip bilner.

Jeff Sýao

Başlyk