Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Esasy tikin usullaryny özleşdirmek

 • 0EM / ODM

  500+ dürli stiliň 1000+ görnüşi, salgylanma we saýlama üçin dokma dokma görnüşi, 0-1-den başlap dizaýn prototip önümçiligini ösdürmek bilen.

 • Ekologiýa taýdan arassa çig mal

  Kangxeni, Kangbao, Germaniýa ziangzi Sin'ao, M.ORO, Zhongding, Loro Piana we ş.m. ýaly meşhur markalaryň matalaryny kabul etmek.

 • Trikota and we tikin işleri

  “German Stoll”, Japanaponiýa Seýşima bilen enjamlaşdyrylan “Sima” ýokary derejeli switer trikotawear önümlerine zerur bolan 1,5gg-18gg dürli nagyşlary kanagatlandyrmak üçin ýokary derejeli switer önümçiliginiň has köp nusgalaryny kanagatlandyrmak üçin kompýuterleşdirilen tekiz trikota machine enjamy.

 • Arassa el işi we ýörite senet

  Arassa el tikişi, taýajyk iňňe önümçiligi, kompýuterleşdirilen maşynlar we enjamlar, çap, nagyş, boýag we bezeg bilen öndürip bolmaýan dürli ýörite el senetlerine ýetmek üçin.

Üstünliklerimiz

 • 13 ýyl kassir ýüň ýokary derejeli switer eşik öndürijisi

  Dizaýn, nagyş ýasamak, önümçilik, satuw we hyzmat güýji bilen ýokary derejeli ýüň we kassir trikota swe switer öndüriji we 2009-njy ýyldan bäri doly we kämillik önümçilik zynjyrymyz bar.

  Dizaýn, nagyş ýasamak, önümçilik, satuw we hyzmat güýji bilen ýokary derejeli ýüň we kassir trikota swe switer öndüriji we 2009-njy ýyldan bäri doly we kämillik önümçilik zynjyrymyz bar.
 • Seresaplyk bilen ýasalan Iň oňat matalardan ýasalan

  Birinji hatar marka ýüplükleri bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar we ýokary hilli ýüň we kassir eşik önümlerini döretmäge bagyşlanýarys.Müşderilerimiz üçin öndürilen we gaýtadan işlenen her bir egin-eşigiň degişli milli eşikleri ýerine ýetiriş ülňülerine laýyk gelýändigini we hil problemalary sebäpli 0 satuw girdejisine ýetmegini üpjün edýäris.

  Birinji hatar marka ýüplükleri bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar we ýokary hilli ýüň we kassir eşik önümlerini döretmäge bagyşlanýarys.Müşderilerimiz üçin öndürilen we gaýtadan işlenen her bir egin-eşigiň degişli milli eşikleri ýerine ýetiriş ülňülerine laýyk gelýändigini we hil problemalary sebäpli 0 satuw girdejisine ýetmegini üpjün edýäris.
 • Gowy baha, çalt eltip bermek we kepillendirilen gowşuryş wagty

  20 bölekden sargyt, kassir switer çeşmesi zawody, 30% orta tölegi tygşytlamaga kömek edýär.Eltip bermek sargyt islegine görä 15-20 günüň içinde amala aşyrylyp bilner.

  20 bölekden sargyt, kassir switer çeşmesi zawody, 30% orta tölegi tygşytlamaga kömek edýär.Eltip bermek sargyt islegine görä 15-20 günüň içinde amala aşyrylyp bilner.
 • Heartüregiňizi we aňyňyzy halas etmek üçin ýakyn hyzmatlaryň doly toplumy

  WG, satuwdan soň 1vs1, 7 * 24 sagat öz wagtynda jogap, islege çalt jogap berýän hünärmen topary bar.Maslahat, önümçilik ýa-da satuwdan soň bolsun, ýokary netijelilik we çalt gaýtadan işlemek, netijeli hyzmat etmek we aladalaryňyzy ýok etmek üçin wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.

  WG, satuwdan soň 1vs1, 7 * 24 sagat öz wagtynda jogap, islege çalt jogap berýän hünärmen topary bar.Maslahat, önümçilik ýa-da satuwdan soň bolsun, ýokary netijelilik we çalt gaýtadan işlemek, netijeli hyzmat etmek we aladalaryňyzy ýok etmek üçin wagtynda habarlaşyp bilersiňiz.

Aýratynlyk önümleri

BAOYUE Qualityokary hilli moda switerler we Hytaýda ýörite switer öndüriji

Omörite klassifikasiýa

 • Netflix dükanlary

  Dürli stilleri we amallary köpçülikleýin satyjylara laýyk gelmek üçin köp sanly meşhur dizaýn: çalt eltip bermek, ýokary hilli, çalt öwrümli switer formasy: ýokary hilli islege görä düzülip bilner.

 • Fiziki dükan önümleri

  Kompaniýanyň netijeli sargyt topary bar;garaşsyz QC topary bilen hiliň we ösüşiň real wagt gözegçiligi, ýokary hilli lomaý gümrük önümçiligi, hiliň we gowşuryş wagtynyň kepillendirilmegini üpjün etmek üçin ýeke-täk sargyt yzarlamasy

 • Kompaniýanyň birmeňzeş switer

  Surata nusga almak üçin ýa-da zerur zawodlaryň dizaýnynyň talaplaryna laýyklykda, daşarky zawodyň hiline arkaýyn bolmak üçin switer, hünärmen işläp bilersiňiz!

WG näme üçin saýlamaly?

WG-ni ösdürmek bilen ökde işgärler üçin ortaça 5 ýyldan gowrak iş tejribesi.Mundan başga-da, önümiň gowy hilini üpjün etmek we kanagatlandyrmak üçin iberiş möhletini gysgaltmak üçin amaly elektron söwda bilen tanyş.

 • MOQ: 1 bölek kabul ederliklidir.Bize surat beriň, islän zadyňyzy alyp bilersiňiz.Dizaýndan, stilden, ululygyndan, hatda söwda belliginden, ýuwujy bellikden, gaplamadan başlap, asyl stili saklarys ýa-da talaplaryňyza görä üýtgederis.MOQ: 1 bölek kabul ederliklidir.Bize surat beriň, islän zadyňyzy alyp bilersiňiz.Dizaýndan, stilden, ululygyndan, hatda söwda belliginden, ýuwujy bellikden, gaplamadan başlap, asyl stili saklarys ýa-da talaplaryňyza görä üýtgederis.

  Üýtgeşik üpjün ediji

  MOQ: 1 bölek kabul ederliklidir.Bize surat beriň, islän zadyňyzy alyp bilersiňiz.Dizaýndan, stilden, ululygyndan, hatda söwda belliginden, ýuwujy bellikden, gaplamadan başlap, asyl stili saklarys ýa-da talaplaryňyza görä üýtgederis.

 • Sargyt, önümçilik we satuw üçin bir nokatly hyzmat, şonuň üçin 3-nji tarapyň arasynda hiç hili boşluk bolmazdan, işleriň bahasy kepillendirilip bilner.Tassyklanylandan soň hiç hili bahalar esassyz galdyrylmaýar.Sargyt, önümçilik we satuw üçin bir nokatly hyzmat, şonuň üçin 3-nji tarapyň arasynda hiç hili boşluk bolmazdan, işleriň bahasy kepillendirilip bilner.Tassyklanylandan soň hiç hili bahalar esassyz galdyrylmaýar.

  Artykmaç we rezonansly baha

  Sargyt, önümçilik we satuw üçin bir nokatly hyzmat, şonuň üçin 3-nji tarapyň arasynda hiç hili boşluk bolmazdan, işleriň bahasy kepillendirilip bilner.Tassyklanylandan soň hiç hili bahalar esassyz galdyrylmaýar.

 • Eltip beriş möhleti 3-5 iş güni.Hünärmen we täsirli satuw toparymyz, harytlaryň barmaly ýerine takyk gelmegini üpjün etmek üçin bir-birden ýa-da ýeke-täk professional yzarlaýyş hyzmatyny amala aşyrýar.Eltip beriş möhleti 3-5 iş güni.Hünärmen we täsirli satuw toparymyz, harytlaryň barmaly ýerine takyk gelmegini üpjün etmek üçin bir-birden ýa-da ýeke-täk professional yzarlaýyş hyzmatyny amala aşyrýar.

  JIT gowşuryş

  Eltip beriş möhleti 3-5 iş güni.Hünärmen we täsirli satuw toparymyz, harytlaryň barmaly ýerine takyk gelmegini üpjün etmek üçin bir-birden ýa-da ýeke-täk professional yzarlaýyş hyzmatyny amala aşyrýar.

WG girmek

Şençzhenen Wonderfulgold Egin-eşik Co., Ltd. - Suratlara esaslanyp gaýtadan nusga almagyň trikotawear sargytlaryna üns beriň;Kiçi partiýa;Qualityokary hilli.Köpeltmek üçin güýçli ukyp, siziň tarapyňyzda switer eksportçysy bolmak üçin ajaýyp ussatlyk.Üns beriň, hünärmen boluň!

Iň soňky habarlar